معیشت پایدار با ایجاد صندوق های توان افزایی
دوشنبه 10 آذر 1399

صندوق های توان افزایی بخش احمدی و دهستان کوهشاه شهرستان حاجی آباد با حمایت بنیادمستضعفان ره اندازی شد.

صندوق های توان افزایی بخش احمدی و دهستان کوهشاه شهرستان حاجی آباد با حمایت بنیادمستضعفان به منظورایجاد معیشت پایدارایجاد شد.

هدف اصلی از ایجاد این صندوق ها، بسیج و مدیریت منابع مالی قابل دسترسی از طریق گروه های آبادانی و پیشرفت روستایی در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی و اقتصادی اجتماعی، تولید و اشتغال سازگار با محیط زیست، انجام عملیات آبادانی روستا و افزایش سطح دانش و مهارت جامعه محلی می باشد.