اختصاص بیش از 939 میلیارد تومان اعتبار برای تامین بسته های معیشتی
شنبه 14 بهمن 1402

بنیاد علوی در فاصله سال های 1398 تا 1402، بیش از 939 میلیارد تومان اعتبار را برای تامین بسته های معیشتی و توزیع آن در مناطق محروم سراسر کشور اختصاص داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ این اعتبار اختصاص یافته صرف تهیه و تامین 2 میلیون و 51 هزار و 315 بسته معیشتی و توزیع در میان خانواده های محروم استان های کشور شد.

براساس این گزارش،استان تهران با 286 هزار و 487 بسته معیشتی و اختصاص بیش از 111 میلیارد تومان بیشترین سهم از توزیع بسته های معیشتی را به خود اختصاص داد.

خراسان رضوی، دومین استانی است که با اختصاص 70 میلیارد تومان ، 153 هزار و 705 بسته معیشتی در مناطق محروم آن توزیع شد.

همچنین دراستان های فارس و خوزستان با تخصیص بیش از 60 میلیارد تومان و 53 میلیارد تومان به ترتیب 126 هزار و 274 و 113 هزار و 853 بسته معیشتی میان خانوارهای محروم توزیع شد.

طی 5 سال اخیر، بسته های معیشتی توزیع شده در استان سیستان و بلوچستان 102 هزار و 997 مورد بود که برای این میزان حدود 47 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و استان کرمان نیز با توزیع 89 هزار و 844 بسته معیشتی و تخصیص حدود 44 میلیون تومان در ردیف های بعدی رسیدگی بنیاد علوی به خانوارهای نیازمند قرار دارند.

استان های آذربایجان غربی با 87 هزار و 698 بسته معیشتی و اختصاص نزدیک به 39 میلیون تومان و هرمزگان با توزیع 82 هزار و 179 بسته معیشتی و تخصیص 37 میلیارد تومان نیز در ردیف های بعدی توزیع بسته های معیشتی قرار دارند.

در میان سایر استان ها، کمترین میزان اعتبار و بسته های معیشتی اختصاص یافته به استان های ایلام و سمنان هر کدام با 22 هزارو 186 و همچنین 15 هزار و 190 مورد است که به ترتیب 11 میلیارد تومان و حدود 7 میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص دادند.

www.alavi-bonyad.com/11259