توسعه اشتغال در شهرستان ملکشاهی
دوشنبه 19 آبان 1399

با ترویج کاشت گیاهان دارویی برای 70خانوار زمینه اشتغالزایی ایجاد شد.

مدیرنهاد پیشرفت وابادانی شهرستان ملکشاهی از مناطق هدف پیشرفت و آبادانی بنیادمستضعفان گفت این گیاهان دارویی شامل (نعنا فلفلی، بادرنجبویه، گوار، زعفران، مرزنجوش، واویشن می باشد که در سطح دویست وهفده هکتار ازاراضی این شهرستان کاشت شده است
مهندس میرزایی گفت با کاشت این گیاهان دارویی زمینه اشتغالزایی برای هفتاد خانوارایجاد شده است.