ساخت حوضچه آبرسانی برای 60هکتاراز اراضی کشاورزی در سروآباد
شنبه 10 آبان 1399

حوضچه آبرسانی برای 60هکتاراز اراضی کشاورزی در سروآباد بهبهره برداری رسید.

حوضچه آبگیری ایستگاه پمپاژ روستای زکریان به حجم 200 متر مکعب جهت آبرسانی 60 هکتار از اراضی کشاورزی با مشارکت بنیاد مستضعفان و جهاد کشاورزی شهرستان سروآباد از مناطق هدف پیشرفت و آبادانی واقع دراستان کردستان به بهره برداری رسید.