اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر عمومی شهر گزیک شهرستان درمیان
چهارشنبه 30 مهر 1399