اجرای رینگ جزیره لارک استان هرمزگان
یکشنبه 6 مهر 1399

اجرایی رینگ جزیره لارک استان هرمزگان 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش روابط عمومی: در جهت به وجود آوردن دسترسی مناسب به نقاط مختلف جزیره لارک واطراف آن و همچنین به وجود آوردن زیرساختهای مناسب جهت توسعه گردشگری جزیره این رینگ با مشارکت اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان و بنیاد مستضعفان در حال اجرا میباشد.

این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی پیشرفت داشته است .