نشست تخصصی نهادهای پیشرفت باحضور جهادگران عرصه آبادانی و پیشرفت
چهارشنبه 18 تیر 1399

دومین نشست تخصصی نهادهای پیشرفت باحضور جهادگران عرصه آبادانی و پیشرفت فعال در شهرستان های هدف بنیاد مستضعفان