گزارش خدمت
چهارشنبه 25 آبان 1401

تصویر نگاشت / درحال حاضر بنیاد مستضعفان در ۳۸ منطقه هدف و ۱۸ منطقه ویژه در حال فعالیت مستقیم است و در ۹۴ منطقه از طریق گروه‌های جهادی اقدام به اجرای برنامه‌های آبادانی و پیشرفت منطقه‌ای می‌کند.