گزارش خدمت
دوشنبه 23 آبان 1401

تصویر نگاشت / ایجاد امنیت غذایی، مشارکت در تامین مسکن محرومان، ایجاد اشتغال‌ پایدار و اجرای طرح‌های آبادانی و پیشرفت منطقه‌ای رئوس برنامه‌های فوری، کوتاه مدت، میان مدت ‌و بلند مدت بنیاد مستضعفان در حوزه محرومیت‌زدایی و توانمندسازی تهیدستان است.