معاون بنیاد مستضعفان خبر داد: افزایش اعتبار قصرقنـد از 5 میلیارد سال 98 به32.5 میلیارد تومان در سـال 99 و زهـک از 8 میلیارد به 39 میلیارد تومان
سه شنبه 20 خرداد 1399