توزیع ۴ هزار بسته معیشتی بنیاد مستضعفان در شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی
شنبه 20 اردیبهشت 1399

مانه و سملقان یکی از ۱۵ منطقه هدف بنیاد مستضعفان در اجرای طرح پیشرفت و آبادانی است.