راه اندازی کارخانه آسفالت پس از 18ماه
شنبه 13 دی 1399

کارخانه آسفالت اسدیه شهرستان درمیان پس از 18 ماه تعطیلی با مساعدت بنیادمستضعفان دوباره راه اندازی شد.