مشارکت 1 میلیارد تومانی در تکمیل سالن ورزشی مراوه تپه
شنبه 29 آذر 1399

سالن ورزشی روستای یانبلاق بخش گلیداغ شهرستان مراوه تپه گلستان به مساحت 1080مترمربع بامشارکت بنیادمستضعفان و اداره ورزش و جوانان تکمیل و به بهره برداری رسید.