تجهیزمساجدروستایی کردستان
شنبه 22 آذر 1399

مساجدروستایی شهرستان سروآباد کردستان به میزان 4249 متر مربع توسط بنیادمستضعفان مفروش شد.

پروژه مفروش کردن مساجد روستایی شهرستان سروآباد توسط بنیادمستضعفان به اتمام رسید که دراین طرح تعداد 21 باب ازمساجد این شهرستان به طول 4249 متر مربع بصورت کامل فرش شد .