بنیاد علوی الگوی آبادانی و پیشرفت را در 10 منطقه کشور پیاده سازی می کند
چهارشنبه 30 خرداد 1403

رئیس مرکز طرح های پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی می گوید: هدف از انتشار فراخوان توسط این مرکز دعوت از مجموعه های حقوقی و توانمند و فعال در طراحی و پیاده سازی الگوی آبادانی و پیشرفت مناطق محروم در راستای انتخاب مناطق الگویی (حداکثر 10 منطقه) است .

محمد علی اصغرزاده در گفت وگو با مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی اظهار داشت: یکی از ماموریت های اصلی بنیاد علوی توسعه الگوی آبادانی و پیشرفت جامع مناطق محروم است و براین اساس قصد دارد در تعداد محدودی منطقه (حداکثر 10 منطقه) طراحی و پیاده سازی کند.
به گفته اصغرزاده، مناطق اولویت دار اعلام شده جزو مناطق هدفی است که از گذشته بنیاد علوی در آنها فعالیت داشته و جزو 4 دهک پایین در رتبه بندی مناطق محروم سازمان برنامه و بودجه می باشند.

وی همچنین با بیان اینکه در الگوی جدید پیشرفت منطقه‌ای بنیاد دو مرحله فراخوان در نظر گرفته شده است، افزود: در فراخوان اول از میان مناطق اعلامی براساس ظرفیت های منطقه از جمله فعالیت های مردمی و جهادی و تسلط یک مجموعه (حقوقی) مشاوره و مطالعاتی در آن و تعامل همکاری آنها با یکدیگر مورد توجه است.

وی تصریح کرد: در گام اول فقط مناطق الگویی انتخاب می شوند به همین دلیل مجموعه های مشاور و مطالعاتی بایستی اطلاعات و گزارش های مربوط به مناطقی را که نسبت به آنها شناخت دارند، به صورت مختصر ارایه دهند.

به گفته اصغرزاده مناطقی مورد نظر بنیاد است که مجموعه های مشاور و مطالعاتی با گروه های مردمی و جهادی بومی منطقه سابقه همکاری دارند و از طرف دیگر منطقه دارای ظرفیت‌های مناسب باشد. مجموعه این عناصر زمینه طراحی و پیاده سازی الگوی جامع پیشرفت را در یک منطقه فراهم می کند.

وی افزود: بنابراین پس از غربالگری اولیه، در فراخوان دوم برای تعداد محدودی منطقه (مثلا ۲۵ منطقه) توسط مجموعه های توانمند برنامه ریزی منطقه ای پروپوزال تهیه خواهد شد و در آن وضع موجود، چشم‌انداز، راهبردها تشریح و برنامه های عملیاتی و ساختار اجرایی و مقادیر شاخص های مورد انتظار که به صورت اجمالی و اولیه نیاز است توضیح داده می شود. بنابراین از 101 منطقه در فراخوان اول به حدود 25 منطقه در فراخوان دوم خواهد رسید تا در نهایت حدود 10 منطقه برای الگوسازی انتخاب شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که منظور از تعامل گروه های مردمی جهادی با مجموعه های منطقه ای با یکدیگر چیست و چه شکل رابطه ای است ؟ گفت: در اینجا فقط آشنا بودن و اسم بردن کافی نیست تا به عنوان مثال یک سری فهرست و مشخصات ارسال شود. از آنجایی که الگوی مد نظر بنیاد مردم پایه است بنابراین مجموعه پیشرفت منطقه‌ای باید در تمام اقدامات گذشته اش با مردم و کنش‌گران اجتماعی ارتباط داشته و با همکاری و حتی عاملیت آنها در منطقه فعالیت و کار کرده باشد به همین دلیل در فرم طراحی شده گزارشی از این اقدامات و همکاری ها خواسته شده است و باید یک گزارش مختصر از اقدامات و دستاوردهای به دست آمده را ذکر کنند.