section indicator
فرم واریز وجه

در تکمیل اطلاعات زیر دقت کامل را انجام دهید.

section indicator
اطلاعات شناسنامه ایی گروه
section indicator
اطلاعات مرتبط با پروژه همکاری و مشارکت
section indicator
اطلاعات مرتبط با حساب بانکی

(توجه گردد نامه ارسالی می بایست با سربرگ و مهر و امضای گروه بوده و در متن نامه جزییات فوق اعم از شرح فعالیت گروه، مبلغ درخواستی و اطلاعات بانکی گروه ذکر گردد.)