section indicator
فرم بحران

از آنجایی که ملاک انتخاب و اولویت بندی همکاری با گروه ها و تشکل های مردمی اطلاعاتی است که در فرم زیر پر می‏شود، لذا در وارد کردن اطلاعات صحیح و کامل دقت کامل صورت بگیرد. همچنین می توانید مستندات و اطلاعات تکمیلی خود را به پیوست بصورت کامل ارسال نمایید.

section indicator
اطلاعات شناسنامه ایی گروه
section indicator
اطلاعات مرتبط با منطقه فعالیتی
section indicator
اطلاعات مرتبط با پروژه همکاری و مشارکت