حرکت‌های مردمی و جهادی

درباره ما

ظرفیت عظیم تشکل های جهادی مردم پایه در امر محرومیت زدایی و پیشرفت، در راستای کمک به تحقق مأموریت اصلی بنیاد مستضعفان یعنی توانمندسازی تهیدستان می تواند زمینه رشد و بالندگی نیروهای مستعد را فراهم نموده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی گسترده ای را به همراه داشته باشد. از سویی دیگر پیام 9 بندی رهبر انقلاب به اعضای گروه های جهادی و بسیج سازندگی مبنی بر ارتباط گروه‌های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها با دستگاه‌های قادر بر پشتیبانی؛ بی‌آنکه دچار ارتباط‌های اداری مرسوم و دست‌وپاگیر شوند، همواره راهنمای عمل بنیاد مستضعفان در تعامل با گروه های جهادی بوده است.

مرکز حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی به عنوان متولـــی تعامل و حمایـــت از گروه‌های جهـــادی و حرکت‌هـــای مردمی در بنیاد مستضعفان با هدف شناسایی، تقویت و حمایت از گروه های مردمی و جهادی در سه محور مختلف به شرح ذیل آماده مشارکت با این مجموعه ها می باشد.

حمایت از طرح ها، پروژه ها و ایده های مسئله محور گروه های جهادی در قالب رویداد گنج

جریان سازی فعالیت های جهادی در قالب پویش های مناسبتی مانند درخت‌ یاری،‌ لوازم تحریر، غدیر، اربعین و …

بسترسازی مشارکت گروه های جهادی در پروژه های مشخص و تعیین شده مناطق هدف بنیاد

حمایت از تشکل‌های جهادی در راستای ارائه خدمات به نیازمندان کشور

گروه های جهادی برای دریافت حمایت های عمومی می بایست از طریق ثبت نام در سامانه جهادآرا اقدام نمایند، درخواست ها از طریق سامانه با توجه به اولویت های منطقه و سیاست های کلی ابلاغی از سوی بنیاد، رسیدگی و حمایت خواهند شد. گروه های جهادی که در مناطق هدف بنیاد علوی فعالیت می نمایند می توانند به نهاد پیشرفت و آبادانی منطقه خود مراجعه نمایند.

جهت ورود به سامانه جهاد آرا، ثبت نام و ارسال درخواست‌ها از طریق آدرس www.jahadara.com اقدام نمایید.

حمایت عمومی از طرح‌ها و اردوهای جهادی

گروه های جهادی می توانند با تکمیل درخواست خود در سایت جهادآرا بصورت مستقیم با دبیرخانه مرکز حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی ارتباط گرفته و در کنار تکمیل فرم مربوطه، جزییات بیشتر در خصوص پروژه پیشنهادی و ضرورت و راه حل خود را به صورت طرح واره مشخص به پیوست فرم ارسال نمایند. درخواست های ارسالی توسط میزهای تخصصی مستقر در مرکز حرکت های جهادی بررسی شده و نتیجه نحوه حمایت از طریق سایت در پروفایل گروه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 اولویت های همکاری به صورت خلاصه عبارتند از:

گروه های بومی و گروه های دارای سابقه فعالیتی مثبت، تشکیلات منسجم، رسانه قوی، از جهت شناخت بیشتر ضرورت ها و توان بیشتر در همراهی و مشارکت مردم منطقه در انجام فعالیت ها؛

فعالیت های زیرساختی و زیربنایی، اشتغال و کارآفرینی و فعالیت در راستای توانمندسازی مردم منطقه؛

طرح ها و برنامه‌های پیشنهادی که موجب رشد و آبادانی همه جانبه مناطق هدف شود؛

رویدادهای مسأله محور گنج

مرکـــز حرکت‌های جهـــادی و مردمی به دنبال آن اســـت تا با نگاهی نو به گروه‌های جهادی از این ظرفیت برای حل مســـائل مناطق محـــروم بهره جویـــد. لذا در این مرکـــز برآنیم تـــا در رویداد گنج به صورت اســـتانی و کشوری در عرصه های تخصصی، علاوه بـــر شناســـایی و ارزیابـــی ایده‌های خلاقانه گروه‌های جهـــادی، زمینه ای بـــرای ارائه حمایت‌هایی متناســـب بـــا این طر حهـــا و ایده‌ها صـــورت پذیرد.

 

جهت آشنایی بیشتر از اهداف و خدمات ارایه شده در رویداد به سایت رویداد گنج به آدرس www.ganjevent.ir مراجعه کنید.

پویش درخت‌یاری

پویش ملی درختیاری جنبشی مردمی با هدف سنت حسنه غرس نهال، فرایندی در راستای یاریگری اجتماعی محسوب می گردد. این پویش با رویکرد بهبود معیشت افراد کم برخوردار از طریق ایجاد اشتغال پایدار و همچنین توجه به مقوله محیط زیست در راستای پیشرفت همه جانبه کشور در تمامی ابعاد پایه ریزی شده است.

پویش ملی درختیاری مبتنی بر استفاده از ظرفیت گروه های مردمی و جهادی تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، گروه‌های برتر جهادی و گروه های منطقه محور و بهره برداری از توانایی سایر اقشار جامعه در راستای غرس نهال مثمر با هدف بهبود معیشت سعی دارد خدمات اجتماعی نوینی در کشور مبتنی بر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ارایه نماید.

جهت آشنایی بیشتر از اهداف و خدمات ارایه شده در پویش درختیاری  به آدرس www.derakhtyari.com مراجعه کنید.