بنیاد علوی بنیاد علوی پروژه ها
mosque اشتغال
mosque ورزشی
mosque بهداشت و درمان
mosque عمران شهری و روستایی
mosque فرهنگی
mosque مسکن
mosque آموزشی
mosque حرکتهای مردمی
mosque پیاده‌سازی الگو
mosque کرونا
تسهیلات اشتغال
8/070/000/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
61
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
کشاورزی
2/920/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
199
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
دامپروری
1/060/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
32
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
گردشگری و صنایع دستی
1/440/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
80
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
اعتبار تخصیص یافته
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
ورزشی
1/000/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
130
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
بهداشت و درمان
5/780/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
140
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
راه
2/790/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
147
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
آبرسانی
2/820/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
177
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
زیرساخت شهر و روستا
5/020/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
297
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
فرهنگی
1/760/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
132
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
مذهبی
1/330/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
168
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
مسکن
17/070/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
125
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
آموزشی
3/120/000/000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
207
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
حمایت از حرکتهای مردمی
اعتبار تخصیص یافته
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
کرونا
اعتبار تخصیص یافته
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
استان ها و مناطق هدف
بنیاد علوی به عنوان بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان مسئول پیاده سازی الگوی جامع آبادانی و پیشرفت می باشد.
در حال حاضر بنیاد علوی در 20 منطقه مشغول پیاده سازی الگوی آبادانی و پیشرفت است.
 • استان اردبیل
 • استان اصفهان
 • استان البرز
 • استان ایلام
 • استان آذربایجان شرقی
 • استان آذربایجان غربی
 • استان بوشهر
 • استان چهار محال و بختیاری
 • استان خراسان جنوبی
 • استان خراسان رضوی
 • استان خراسان شمالی
 • استان خوزستان