استان ها و مناطق هدف
  • استان فارس
  • 110 مدرسه در حال ساخت
  • 110 مسجد در حال ساخت
پروژه ها
mosque
school
heart
crane
money
team
earthquake
cup
people
مدرسه و دانشگاه
35,000,000 ریال
اعتبار تخصیص یافته
35
تعداد کل طرح ها
35
طرح های انجام شده
to top